کارفرما:شرکت تاقدیس سازان

مجری:گروه فنی مهندسی الماس عرشه با مدیریت مهندس فلاح

شماره تماس:09129380686